Sunday, 17 February 2019

Main

Elo gläich ass et eriwwer mat den Äppel a Biren zu Angelduerf. Mir kréien eisen Bail net verlänger an mussen fir den éischten Mäerz zoumaachen. Mee nach ass net all Hoffnung verluer.

Mir hunn eppes Neies fonnt an plënneren elo an t’Staat.

Weider well ech elo nach net verroden.

Kommt nach emol schmaachen ir d’Dieren zouginn

Mir schaffen nach owes bis den 15ten an den Mettesmenu bis den 22ten.